19-04-2017    |    21એપ્રિલ 2017 ની અનધિકૃત સામાન્ય સભા    |   Download Pdf

Await next annoucment 


20-04-2017    |    news    |   Download Pdf


06-05-2017    |    news-2    |   Download Pdf


10-05-2017    |    news-3    |   Download Pdf


19-05-2017    |    નવા બંધારણ ની આડ માં સંસ્થાનું અપહરણ    |   Download Pdf

શ્રી થાણે હાલાઇ લોહાણા મહાજન સમાચાર અંક 4 


05-09-2017    |    kj;    |   Download Pdf

k


06-09-2017    |    jlkjlk;jl;j    |   Download Pdf

sdsdd


17-03-2018    |    Thane Halai Lohana Mahajan Trust meeting 17-03-2017    |   Download Pdf


00-00-0000    |    Thane Halai Lohana Mahajan Trust    |   Download Pdf